โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการสร้างความสามารถทางด้านช่าง ระดับ 1 ให้แก่สามเณร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการสร้างความสามารถทางด้านช่าง ระดับ 1 ให้แก่สามเณร

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การสร้างความสามารถทางด้านช่าง ระดับ 1 ให้แก่สามเณร” จากโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์(วัดปทุมสราราม) และโรงเรียนบาลีสาธิต มจร.วัดสวนดอก จำนวน 33 รูป โดยมี คณาจารย์ ผู้บริหาร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรม  ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ (วัดปทุมสราราม) ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เปิดเผยว่า “การสร้างความสามารถทางด้านช่าง ระดับ 1 เป็นหนึ่งกิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรนี้ออกแบบไว้ทั้งหมดจำนวน 3 วัน รวม 16 ชั่วโมง มีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรและจักรยานยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร และจักรยานยนต์เพื่อลดรายจ่ายในการซ่อมบำรุง การประเมินอาการเสีย และใช้เทคนิคในการอบรมทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร และจักรยานยนต์ ทั้งนี้สามเณรผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายซึ่งมีการประชุมย่อยเพื่อวางแผนแนวทางบริหารจัดการและติดตามผลการอบรมจากหลักสูตรเบื้องต้นของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมมุ่งเน้นให้ผู้ใช้เครื่องจักรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา รวมถึงการบูรณาการบริการวิชาการ และการปฏิบัติงานจริงสู่ชุมชน

 

 

ขอบคุณ : ภาพ/ข้อมูลจาก สุริยนต์ สูงคำ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา