โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยฯ สุวรรณภูมิในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยฯ สุวรรณภูมิในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 292 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคาร S1-S2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ รวมถึงเพื่อศึกษาแนวทางข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เพื่อดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เวลา 13.00 น. ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และคณะผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานฯ กล่าวแนะนำหลักสูตรโรงเรียนเตรียมและสหวิทยาการ (ภาพรวม) ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ พร้อมนำเยี่ยมชมหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หน่วยวิจัยและสนามไฟฟ้า RUEE และ โรงฝึกปฏิบัติการฯ (เครื่องมือกล/โรงต้นกำลัง/งานไม้ ฯลฯ) และสรุปการดำเนินงาน รวมถึงร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยฯ (โรงเรียนเตรียมฯ) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋
ขอบคุณเนื้อหาข่าว : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา