โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์สมัยใหม่ วิทยาลัยฯ นำนักศึกษากลุ่ม Smart Farm Module อบรมการเรียนรู้งานทางด้านโครงสร้างและเทคโนโลยีการทำโรงเรือน ที่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์สมัยใหม่ วิทยาลัยฯ นำนักศึกษากลุ่ม Smart Farm Module อบรมการเรียนรู้งานทางด้านโครงสร้างและเทคโนโลยีการทำโรงเรือน ที่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1438 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559 ที่ ที่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์สมัยใหม่ (Smart Farm Module) นำโดย อ.วัชรัตน์ ถมทองและคณะ ได้นำนักศึกษากลุ่ม Smart Farm Module ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 27 คน
จัดโครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Doi-Saket Model) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
โดยได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สมัยใหม่ (Smart Farm Module) เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้งานทางด้านโครงสร้างและเทคโนโลยีการทำโรงเรือน (Smart Farm) ที่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิพัฒน์ ดวงโภชน์ หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้คำแนะนำเรื่องงานทางด้านโครงสร้างและเทคโนโลยีในการทำโรงเรือน
ซึ่งการอบรมครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้งานจากสถานที่จริง ได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในระดับ ปวช. ให้มีความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าว : อ.วุฒิพัทธิ์  โพทวี
ขอบคุณภาพจาก : อ.ศิริพร พละศูนย์ / อ.ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน / อ.กาญจนา ใบวุฒิ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา