โลโก้เว็บไซต์ smart-farm-module | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 Tags : smart-farm-module

จัดนิทรรศการด้วงกว่างในงาน MOU Smart Farm
จันทร์ 28 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.ประเสริฐ  ลือโขง หัวหน้าโครงการ และนายอาทิตย์ ใจคำฟู คณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการ กว่างชน : เปลี่ยนผู้ทำลายเป็นผู้อนุรักษ์ ในงาน พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ Smart Farm ระหว่าง กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริษัท TOT จำกัด(มหาชน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงตามแน... >> อ่านต่อ


นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ
พุธ 25 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่อาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง ได้นำนักศึกษากลุ่ม Smart Farm Module และ Food Module ชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตา... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมศาสตร์สมัยใหม่ วิทยาลัยฯ นำนักศึกษากลุ่ม Smart Farm Module อบรมการเรียนรู้งานทางด้านโครงสร้างและเทคโนโลยีการทำโรงเรือน ที่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559 ที่ ที่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  สาขาวิศวกรรมศาสตร์สมัยใหม่ (Smart Farm Module) นำโดย อ.วัชรัตน์ ถมทองและคณะ ได้นำนักศึกษากลุ่ม Smart Farm Module ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 27 คน จัดโครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Doi-Saket Model) วิทยาลัยเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา