โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการกิจกรรมถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนา เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากอาจารย์ในพื้นที่ ขยายผลต่อเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา จัดการกิจกรรมถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนา เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากอาจารย์ในพื้นที่ ขยายผลต่อเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 31 มีนาคม  2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้งานด้านบริหารมหาวิทยาลัยสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร  บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานเพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการเข้าร่วมทั้งในรูปแบบ On site ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา และผ่านระบบออนไลน์ (Online)

               ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะให้สอดคล้องกับรูปแบบของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ส่วนในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ เข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็นและซักถามในแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียนฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบออนไลน์ ครุภัณฑ์ และการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในคณะด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา