โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-01 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-04-01

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565
ศุกร์ 1 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 พระชนมายุ 67 พรรษา  โดยมี คณาจารย์  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา ร่วมพิธี บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก     &... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศุกร์ 1 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดการกิจกรรมถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนา เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากอาจารย์ในพื้นที่ ขยายผลต่อเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศุกร์ 1 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 31 มีนาคม  2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้งานด้านบริหารมหาวิทยาลัยสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร  บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานเพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา