โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2565 [Mid Term] | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2565 [Mid Term]

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กรกฎาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1604 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตารางสอบกลางภาคเรียน 1 / 2565 [Mid Term]

 

ระดับ ปวช.

- เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2                                      เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2         

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3                                     เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1A                                        เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1B                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 เครื่องกล

                                                                                    - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 โยธา

                                                                                   
- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 เครื่องกล

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 โยธา

 

ระดับ ปริญญาตรี

- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร / วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร

- วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา