โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ขานรับ นโยบายมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับ Big Data จัดประชุมวางกรอบคณะทำงานฯ ๖ พื้นที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยบริการฯ ขานรับ นโยบายมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับ Big Data จัดประชุมวางกรอบคณะทำงานฯ ๖ พื้นที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1760 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ไปยัง มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อวางกรอบและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกันของคณะทำงานฯ ด้วย มทร.ล้านนา ได้จัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงกลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
   มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมมอบนโยบายแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยคณะทำงานฯ มีดังนี้ ๑. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และระดับคณะ/วิทยาลัยฯ/สถาบัน/สำนัก ของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ อำนวยการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาการจัดข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. คณะทำงาน จากบุคลากร คือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทุกภาคส่วนของ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ โดยมีหน้าที่จัดทำข้อมูล Big Data ของมหาวิทยาลัยฯ จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร การศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการ รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital infrastructure เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา