โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบปลายภาคเรียน 1 / 2565 [FINAL EXAM] | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1 / 2565 [FINAL EXAM]

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1594 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1 / 2565 [FINAL EXAM]

กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2565
 

Download PDF ==> สอบปลายภาค 1/2565

ระดับ ปวช.

- เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1                                     เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1      

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2          

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1A                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1B                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 เครื่องกล

                                                                                   - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 โยธา     

         
- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 เครื่องกล

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 โยธา

 

ระดับ ปริญญาตรี

- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร / วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร 1

- วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา