โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในมหาวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1364 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคุณไมตรี ทรัพย์ฉายแสง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเข้ามาอำนวยความสะดวกในการนำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย , หอพักนักศึกษาหญิง , อาคารโรงฝึกปฏิบัติการต่างๆ , อาคารหอพักข้าราชการ และอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ซึ่งเทศบาลฯ และมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก เป็นประจำทุกปี ทั้้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันของโรคไข้เลือดออกแก่นักศึกษา และบุคลากร ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนของผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ คุณไมตรี  ทรัพย์ฉายแสง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ และทีมงานเทศบาลตำบลป่าป้อง มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา