โลโก้เว็บไซต์ RUEE หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

RUEE หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 581 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล ระดับดี กลุ่มวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าและหน้ากาก N95/KN95/KF94/FFP1/FFP2 ที่มีใช้ในช่วงโควิด-19 ระบาดในไทย รอบแรก รอบสองและรอบสาม”

โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ และนางสาววิสาข์นภัสด์ รัตนจันทร์ ได้นำเสนอผลงานฯ ต่อคณะกรรมการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แหล่งอ้างอิง : ผลการตัดสินการนำเสนอผลงานวิชาการ
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา