โลโก้เว็บไซต์ ruee-ได้รับรางวัลงานประชุมวิชาการระดับชาติ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ruee-ได้รับรางวัลงานประชุมวิชาการระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย นิพนธ์RUEE หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล ระดับดี กลุ่มวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ และส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา