โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถอดบทเรียน Talent Mobility ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 ณ เชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กิจกรรมถอดบทเรียน Talent Mobility ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 ณ เชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2566 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 1280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 ณ เชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU และนักวิจัย มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าโครงการ TM, นายอภิชาติ ใสงาม อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ หัวหน้าโครงการ TM, นายครรชิต เงินคำคง นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ TM พร้อมคณะ

ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมถอดบทเรียน Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้ดำเนินการนำเสนอองค์ความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ ให้แก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียน และเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุน Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อให้นักวิจัยได้ศึกษาแนวทางจากตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการทุน Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้มีนักวิจัย มรภ.พิบูลสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมและมีความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility เป็นอย่างมากและได้ผลตอบรับกิจกรรมเป็นอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา