โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร ผู้มีศักยภาพ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร ผู้มีศักยภาพ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลัยพร วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร #หัวหน้าการดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร ผู้มีศักยภาพ 

ภายใต้หัวข้อ "การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และแนวทางการขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ส้มเขียวหวานอบแห้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยรุ่นทำส้มบ้านต้นผึ้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่" 

โดยมีคณะทำงาน : อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ , อาจารย์เอกรินทร์ อินประมูล , อาจารย์พิกุลทอง ไชยมงคล และ อาจารย์ถิร ธาดาพรรษวุฒิ

เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ในกิจกรรมงาน "มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิททยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการ ครั้งที่ 2
(2nd RMUT-TRM Day) ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร ผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต" 

#TRM_Talent_Resource_Management 
#สหวิทยาการ_เพื่อการรับใช้สังคม
#CISAT_RMUTL
#ราชมงคลล้านนา_นวัตกรรมเพื่อชุมชน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : ผศ.ดร.มาลัยพร วงค์แก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา