โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 606 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : รองศาสตราจารย์ ดร.อาคีรา ราชเวียง ( FB ) , ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา