โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด โครงการ CISAT Brand Ambassador 2023 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด โครงการ CISAT Brand Ambassador 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 ตุลาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ และ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์ ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด โครงการ CISAT Brand Ambassador 2023 ผู้นำด้านบุคลิกภาพ และการแสดงออก "แนวคิดลายพรรณพฤกษา ล้านนา ร่วมสมัย" เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาวะผู้นำของนักศึกษา การศึกษาองค์ความรู้ด้านพืชพันธุ์ไม้ในภาคเหนือ สู่การถ่ายทอดและเผยแพร่ชนิดพันธุ์ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้กับความคิดสร้างสรรค์เชิงล้านนาร่วมสมัย จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ พื้นที่เวทีโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถเปิดดูย้อนหลังที่    facebook สโมสรนักศึกษา CISAT RMUTL 

 

ข้อมูล งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาพ เจษฎา สุภาพรเหมินทร์
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา