โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ ดร.ชาลิณีฯ ขับเคลื่อนโครงการวิจัย  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อาจารย์ ดร.ชาลิณีฯ ขับเคลื่อนโครงการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2567 โดย สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ ดร.ชาลิณี พิพัฒนพิภพ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการ “ระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ําเชื้อโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” ได้เดินทางไปราชการเพื่อดำเนินงานวิจัยโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ. นครราชสีมา 

ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าว ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2566 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

#สหวิทยาการเพื่อการรับใช้สังคม

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา