โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.มาลัยพรฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ (Herbs and Spice) ให้กับนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผศ.ดร.มาลัยพรฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ (Herbs and Spice) ให้กับนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลัยพร วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายวิชาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ (Herbs and Spices) โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพฤกษเคมี การผลิต และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา