โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย : ผศ.เพ็ญวรัตน์ฯ ได้รับทุน บพท. “การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมเห็ดโคนน้อย ” | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักวิจัย : ผศ.เพ็ญวรัตน์ฯ ได้รับทุน บพท. “การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมเห็ดโคนน้อย ”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย นักวิจัยวิทยาลัยฯ จากหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”  ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ผลการพิจารณาข้อเสนอฯ ในโครงการ "การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมเห็ดโคนน้อย จังหวัดเชียงใหม่" ของนักวิจัยราย อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (หัวหน้าชุดโครงการวิจัยฯ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย) ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

 

 

 






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา