โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ : อาจารย์ ดร.ชาลิณีฯ บรรยาย “การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกกรรม” | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ : อาจารย์ ดร.ชาลิณีฯ บรรยาย “การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกกรรม”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ ดร.ชาลิณี พิพัฒนภพ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สังกัดวิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ในกิจกรรมสัมนารายวิชา ENGIE121 : Industrial Engineering Laboratory ภาคเรียนที่ 2/2566 ในรายวิชาการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกกรรมและการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวมวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ซึ่งเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิต่างๆ การศึกษาองค์ประกอบของเวลาที่ใช้ทำงานหนึ่ง การจับเวลาเคลื่อนไหวอย่างละเอียด เวลามาตรฐานการสุ่มงาน และการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาแบบทวีผลปฏิบัติการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา