โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.วรวลัญซ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินผลงานด้านนวัตกรรมอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผศ.ดร.วรวลัญซ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินผลงานด้านนวัตกรรมอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญซ์  ฉิมพะเนาว์ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ สังกัดวิทยาลัยฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนวัตกรรมอาหาร ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา