โลโก้เว็บไซต์ การสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology 2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

การสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 1594 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 26-27 มีนาคม 2567 ผศ.สันติ ช่างเจรจา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ บพท และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology โดยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology Symposium 2024 “Appropriate Technology for Sustainable Living” “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ผศ.ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และผู้บริหารจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ คุณจิริกา นุตาลัย, คุณสมประสงค์ พยัคฆพันธ์, คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช, รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กรและสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา