โลโก้เว็บไซต์ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกรอบแผนงานวิจัย ประเภททุน สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 2569  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกรอบแผนงานวิจัย ประเภททุน สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 2569

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 เมษายน 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 721 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 1  เมษายน  2567 บุคลากรนักวิจัยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกรอบแผนงานวิจัย ประเภททุน สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 2569 โดยทีมผู้บริหารของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กรและสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา