โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ICCT 2017 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ICCT 2017 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 15 มกราคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน International Conference on Caltural Technology หรือ ICCT 2017 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยได้นำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ในหัวข้อ

1. A Framework of 2-step Bilingual Alignment for SMT: in Case Study of Thai-English Translation

2. A Statistical Approach for Automatic Thai Text Summarization using Fractal Summarization

โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักวิจัยที่มาร่วมงาน

ข่าวโดย : งานประชาสมัพันธ์ วทส.
ภาพ : อ.ประเสริฐ ลือโขงคลังรูปภาพ : ICCT 2017


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา