โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ ห้องประชุมสารภี อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและบรรยายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และมีการจัดแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จุดอ่อน จุดแข็งของการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา และมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา 2559

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงดารในครั้งนี้คือ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบใหม่ ทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการดำเนินการตั้งแต่ การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต และส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานของ
วิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามาตรฐานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา