โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมกิจกรรม Road Show โดยการดำเนินงานโครงการ STEM for TVET HUB LANNA ณ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมกิจกรรม Road Show โดยการดำเนินงานโครงการ STEM for TVET HUB LANNA ณ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 982 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่

นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมกิจกรรม Road Show โดยการดำเนินงานโครงการ STEM for TVET HUB LANNA ณ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวเปิดงานและประชาสัมพันธ์ โครงการ Chevron Enjoy Science สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษา และความสำคัญของ STEM TVET  และอาจารย์พิเชษฐ์ โคว้ตระกูล , อาจารย์นิธิพัฒน์ พันธ์ขันคำ ได้กล่าวแนะนำการเรียนสอนในรูปแบบ STEM for TVET และแนะนำเส้นทางการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา

ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ นางสาวธนัญญ์นิตย์ ลือชัย , นางสาวดุษฎี สามนเสน , นายณัฐปคัลภ์ พิทาคำ และนายถิรวัฒน์ เสาร์คำ โดยมีนางสาวช่อทิพย์ นิมิตรกุล เป็นผู้ควบคุมนักศึกษาในการร่วมทำกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงแก่น้องๆ นักเรียน ในแต่ละฐานกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมฐานประกอบด้วย

1. การเปิดบูธประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยนางสาวช่อทิพย์ นิมิตรกุล 
2. การปรับแต่งหุ่นยนต์ ( แมงมุม ) และการทดลองออกแบบเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์ โดยอาจารย์พิเชษฐ์ โคว้ตระกูล เป็นผู้ควบคุม พร้อมทีมงาน
3. การแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ มีอาจารย์นิธิพัฒน์ พันธ์ขันคำ และอาจารย์พิเชษฐ์ โคว้ตระกูล เป็นผู้ควบคุม พร้อมทีมงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนลองวิทยา เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา ห้อง วิทย์ - คณิต - เทคโนโลยีวิศวกรรม แห่งแรกของประเทศ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษารูปแบบไตรภาคี ( มัธยม - อาชีวะ - อุตสาหกรรม ) ควบคู่กับหลักสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : 1. นางสาวช่อทิพย์ นิมิตรกุล ผู้ประสานงานโครงการ 
                         2. คุณจักรรินทร์  อุดทาสีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา