โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมขยายผลด้านสะเต็มศึกษาแก่อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมขยายผลด้านสะเต็มศึกษาแก่อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 503 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และทีมงาน STEM-RMUTL ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผลด้านสะเต็มศึกษา ในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ "สะเต็มศึกษา (STEM)" ให้กับครูทุกแผนกช่าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

โดยอาจารย์วิสูตร อาสวิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกช่าง จำนวน 40 คน โดยในการจัดทำกิจกรรมได้นำโจทย์จากชีวิตประจำวันและสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ มาเป็นโจทย์สำหรับในการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ฐาน ก่อกำแพงด้วยแขนกล
ฐาน เครื่องแยกไข่ขาว ไข่แดง
ฐาน สร้างห้องนิรภัย

ซึ่งอาจารย์ได้ร่วมแสดงออกทางความคิด และ มีการแข่งขันผลงานของแต่ละกลุ่ม เกิดการทำงานเป็นทีม และนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์กับการเรียนการสอนแก่นักศึกษาต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา