โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลแม่โป่ง นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ภายในมหาวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลแม่โป่ง นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ภายในมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

กองพัฒนาอาคารสถานที่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้อำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยฯ ในการนำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย- หญิง , อาคารโรงฝึกปฏิบัติการต่างๆ และอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ C2 ซึ่งทางเทศบาลได้อำนวยความสะดวกเป็นประจำทุกปี ทั้้งนี้ก็เพื่อช่วยลดการระบาดและเป็นการป้องกันของโรคไข้เลือดออกแก่นักศึกษา และบุคลากร ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนของผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลตำบลแม่โป่ง มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : อาทิตย์ ใจคำฟู ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา