โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฐานวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธาร ทิพย์รีสอร์ท จ.นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฐานวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธาร ทิพย์รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธาร ทิพย์รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฐานวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธาร ทิพย์รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

โดยอาจารย์วิสูตร ได้นำเอาความรู้ด้านวิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียน และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรการอาชีวศึกษาไปเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา