โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM -Ed 2017 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM -Ed 2017 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 354 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจัิตร ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM -Ed 2017 " The 2nd International STEM Education Conference " ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับสมาคมสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)

และยังได้มีโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกับทางบริษัท Festo จัด Work Shop 3 ให้กับ คณะอาจารย์ นักวิจัย ในเครือข่าย ของงาน iSTEM-Ed2017 อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของสายอาชีวศึกษาของประเทศไทยโดยเน้นทักษะการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของ มทร.ล้านนาและ เพื่อยกระดับสู่การเรียนสะเต็มศึกษาแบบสากลที่นำเอาแนวคิดจากประเทศที่พัฒนาแล้วมาปรับใช้ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนของ มทร.ล้านนา 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ในฐานะประธานจัดงานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและเปิดงานครั้งนี้ คลังรูปภาพ : I-STEM2017 อ.วิสูตร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา