โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันแนวคิดและทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันแนวคิดและทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 488 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ล้านนา

อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม และอาจารย์เอกชัย ล่ามคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันแนวคิดและทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "สถาปัตยกรรมทำดี"

ได้รับสนับสนุนโครงการจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา , กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามฯ , American Standard 

โดยในงานดังกล่าวมีการแข่งขันทักษะการออกแบบพื้นที่ใช้สอย ออกแบบพื้นที่ว่าง แข่งขันวาดภาพระบายสี และออกแบบวิธีการใช้พื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนมัธยมปลายและสถาบันที่เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

การแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเจ้าของบริษัท และผู้ประกอบการด้านงานสถาปัตย์ มาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลการประกวดโดยตัวแทนนักศึกษาจาก หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันครั้งนี้ 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ทีมงานนักศึกษาเตรียมสถาปัตย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา