โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา , ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหารเข้าร่วมติดตามผลดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง

โดยอาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร หนึ่งในทีมงานมหาวิทยาลัยฯพี่เลี้ยง ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง 6 โรงเรียน 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงเรียนเมืองมายวิทยาโรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และยังได้มีการผลิตสื่อกิจกรรมที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบ STEM Education ทั้งหมด 8 โมดูล

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา