โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-21 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-08-21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. 2561 (เทคนิคอุตสาหกรรม)
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

!!! เลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ) ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน จำกัด และ สตาร์โฮลดิ้ง กรุ๊ป ประจำปีการศึกษา 2561 จากเดิมประกาศผลวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 จึงขอเลื่อนวันประกาศผล เป็น วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.  ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการร่วมกับปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรไตรศึกษา Challenge โดยการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ FIRST Tech Challenge
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการร่วมกับปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรไตรศึกษา Challenge โดยการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ FIRST Tech Challenge ( STEM for Robotics )เป็นโครงการที่ลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงาน (Project Based Learning : ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำมาสร้างบทเรียนโมดูล โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จ.เชียงใหม่
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รายอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรทีมสะเต็มราชมงคลในการอบรมขยายผลการสร้างบทเรียนแบบโมดูล (Module) "โครงการการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำมาสร้างบทเรียนโมดูล" ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ให้กับครู จำนวน 40 คนการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ครูสามารถร่วมกันพัฒนาชุดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education ด้วยบทเรียนแบบโมดูลข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสุตร อาสนวิจิตร >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปางรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา , ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหารเข้าร่วมติดตามผลดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร หนึ่งในทีมงานมหาวิทยาลัยฯพี่เลี้ยง ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง 6 โรงเรียน 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงเรียน... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรเรื่องการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อก้าวสู่ธุรกิจดิจิตอล ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงรายดร.ประเสริฐ  ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรม เรื่องการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อก้าวสู่ธุรกิจดิจิตอล ให้แก่ คณาอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ภายใต้โครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง กิจกรรมครั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้จากเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนกา... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่ ประจำปี 2560ในงานดังกล่าว ทางหลักสูตรได้นำสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไปจัดแสดง และสาธิตการใช้อุปกรณ์ ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนลองวิทยา เพื่อให้น้องๆ เกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการแนะแนวการศึกษา และในโอกาสนี้ น้องๆ ยังได้ฝึกและทดลองบั... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ KM "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" 60
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวทุน/วิจัย

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ราย ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผุ้อำนวยด้านวิจัยฯ , อาจารย์สมภพ พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการและงานทะเบียน , นางสาววีรินทร์ภัทร สมพมิตร และนางสาวศศิรดี พานชาตรี เข้าร่วม การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ KM มทร.ล้านนา 60 "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" โดยให้บุคลากรเกิดการบริหารจัดการองคกร โดยเนนการใชความรูและประสบการณของ ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา