โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำมาสร้างบทเรียนโมดูล โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จ.เชียงใหม่  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำมาสร้างบทเรียนโมดูล โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 972 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รายอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรทีมสะเต็มราชมงคลในการอบรมขยายผลการสร้างบทเรียนแบบโมดูล (Module) "โครงการการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำมาสร้างบทเรียนโมดูล" ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ให้กับครู จำนวน 40 คน

การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ครูสามารถร่วมกันพัฒนาชุดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education ด้วยบทเรียนแบบโมดูล

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสุตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา