โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการร่วมกับปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรไตรศึกษา Challenge โดยการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ FIRST Tech Challenge | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการร่วมกับปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรไตรศึกษา Challenge โดยการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ FIRST Tech Challenge

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการร่วมกับปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรไตรศึกษา Challenge โดยการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ FIRST Tech Challenge ( STEM for Robotics )

เป็นโครงการที่ลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงาน (Project Based Learning : PjBL) ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมผ่านเครื่องมือการกระตุ้น การลงปฏิบัติ การอธิบาย การวิเคราะห์ การขยายองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ซึ่งจะเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาและสร้างรูปแบบการการสอนแบบบูรณาการให้เข้าถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ , อาจารย์เอนก สมเคราะห์ , อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ , อ.นิธิพัฒน์ พันธุ์ขันคำ , อ.จักรรินทร์ ทาอุดสี , อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทร์ขาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครูพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนมัธยมที่เห็นความสำคัญของวิชาชีพและต้องการพัฒนาห้องเรียนวิชาชีพขึ้น

โดยโครงการนี้มีกลุ่มผู้เข้าอบรม ได้แก่ คณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อฝึกทักษะให้กับครูของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และร่วมกันจัดทำใบงาน และถอดบทเรียนจากการจัดฝึกอบรมการเสริมประสิทธิภาพ หลักสูตรไตรศึกษาให้เป็นคู่มือการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ใช้สอนกับนักเรียนห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี STEM for TVET ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งจะเป็นตัวป้อนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.บวรศักดิ์ สมเคราะห์ / อ.ช่อทิพย์ นิมิตรกุล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา