โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรทีมสะเต็มขยายผลตามโครงการ STEM Education ค่ายยุววิศวกรโครงการหลวง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรทีมสะเต็มขยายผลตามโครงการ STEM Education ค่ายยุววิศวกรโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยฯ รายอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรทีมสะเต็มขยายผลตามโครงการ STEM Education ค่ายยุววิศวกรโครงการหลวง

โดยในช่วงเช้าได้พาคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน "การทำเกษตรกรรมแม่นยำสูง" โดยเป็นโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบำรุงเชิงป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ เยาวชนในพื้นที่สถานี / ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ค่ายที่1 ณ สำนักฟาร์มแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

และในกิจกรรมช่วงบ่าย ทีมงานได้จัดกิจกรรม "โรงเรือนสำหรับพื้นที่สูง" และ กิจกรรมฝึกคิดพื้นฐานช่าง "ระบบส่งน้ำบนที่สูง" ให้แก่เจ้าหน้าที่และเยาวชนฯ ณ ห้องประชุม3 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ โดยเป็นการฝึกให้ประดิษฐ์โมเดลโรงเรือน โดยใช้กระดาษแข็ง ซึ่งก่อจะปฏิบัติได้รับเชิญจากคุณขวัญชัย สุคำซาว สถาปนิก ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการออกแบบเขียนแบบ และการสร้างโมเดลจำลอง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา