โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา จัดโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา จัดโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องนวัตกรรมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ได้ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาและสวทช.ภาคเหนือ จัดโครงการ "ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น" โดยมีน้องๆ นักเรียนจาก15 ทีม 11 โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานที่ได้ทำขึ้นด้วยแนวทางของ STEM ให้กับคณะกรรมการได้รับฟัง และตัดสินผลงานเพื่อรับรางวัล

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา