โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 597 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำโดย อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ , อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล , อาจารย์ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน , อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ , นายธนากร นามืองรักษ์ และนางสาววรรณนิพา มหาไม้ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้นักเรียนได้มีข้อมูลสำหรับการเป็นแนวทางการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาต่อและประกอบอาชีพทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.3 , ม.6 )

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมให้แต่ละสถาบันการศึกษา ได้นำเสนอข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลทางการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนและเป็นการสร้างเครือข่ายทางการแนะแนว ให้แก่ครูและนักเรียน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายธนากร นามืองรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา