โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านการจัดทำข้อเสนอโครงการการศึกษา WiL ครั้งที่ 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านการจัดทำข้อเสนอโครงการการศึกษา WiL ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2560 ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านการจัดทำข้อเสนอโครงการการศึกษา WiL ครั้งที่ 1 

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดงานและบรรยายโครงสร้างและการบริหารจัดการโครงการ WiL 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ผ่านการบริหารโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของแต่ละหน่วยงาน แต่ละเขตพื้นที่ ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมเป็นการจัดระดมความคิดเพื่อเขียนโครงการย่อยภายใต้โครงการขยายผล WiL ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2561

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชไมพร  สุขใจ๋ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา