โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-11 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-09-11

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
จันทร์ 11 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ TVET HUB LANNA อาคาร C1 - 105 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โดยเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 Food , นศ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ปีที่ 1 และเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เป็นห้องเรียนวิทย์ - เทคโนโลยีการผลิต ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว 3 ปี ในครั้งนี้เป็นการเรียนร่วมกัน... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้นอกห้องเรียนการทดสอบมาตรฐานฝืมือแห่งชาติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน
จันทร์ 11 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. – 14.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  เรียนรู้นอกห้องเรียนการทดสอบมาตรฐานฝือมือแห่งชาติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน โดยนักศึกษา จะได้เรียนรู้กระบวนการทดสอบมาตรฐาน ด้านงานเชื่อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะมาตรฐานเพื่อปร... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านการจัดทำข้อเสนอโครงการการศึกษา WiL ครั้งที่ 1
จันทร์ 11 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2560 ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านการจัดทำข้อเสนอโครงการการศึกษา WiL ครั้งที่ 1  รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดงานและบรรยายโครงสร้างและการบริหารจัดการโครงการ WiL  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต นศ.กศน. จังหวัดตาก
จันทร์ 11 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมฉัตรชัยคันทรีฮิลล์ รีสอร์ท ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ได้ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต" โดยมีน้องๆ นักเรียนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มให้น้องๆ นำเสนอผลงานที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นด้วยแนวทางของ STEM ซึ่งเป็นกิจกร... >> อ่านต่อ


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ( FINAL )
จันทร์ 11 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  - ระดับ ปวช.        ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2560 - ระดับปริญญาตรี  ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560   เตรียมวิศวกรรมศาสตร์        ==> >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560
จันทร์ 11 กันยายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 และ 27  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 17  ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
จันทร์ 11 กันยายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรกำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา