โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐานบูรณาการร่วมกับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมซ่อมแซมเครื่องเล่นและให้ความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ

ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะโดยการจัดทำชิ้นงานในลักษณะเครื่องเล่นเด็ก และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการมีจิตสาธารณะ อีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา