โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลเพชรราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลเพชรราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการเพชรราชมงคลล้านนา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกที่เสียสละ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ และสังคมโดยรวม 

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลในประเภทต่างๆ 6 ประเภท เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยขอเชิญชวนให้หน่วยงาน เสนอชื่อและแจ้งให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกส่งผลงาน ดังรายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา