โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรขยายผลด้านสะเต็มศึกษาในโครงการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรขยายผลด้านสะเต็มศึกษาในโครงการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2560

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ในการเป็นวิทยากรขยายผลด้านสะเต็มศึกษาในโครงการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่

โดยเป็นการฝึกทักษะให้กับคณะครู และน้องๆ นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ซึ่งในกิจกรรมมีการตั้งโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางวิศวกรรม ดังนั้นหากต้องการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้เรียนระดับมัธยมปลาย ควรต้องมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การกระจายน้ำหนัก การเชื่อมต่อบริเวณรอยต่อ  ทั้งนี้ รูปแบบการสร้างสะพานในสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยต้องคำนึงถึงระยะทาง ระยะห่างของเสาและความยาวของคาน ความกว้าง และความสามารถในการรับแรง ฯลฯ

มีการแบ่งกลุ่ม เพื่อประดิษฐ์สิ่งของตามโจทย์กิจกรรม และเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ความสนุกสนาน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร / KongEiEi (PRC)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา