โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอาชีวศึกษา จังหวัดอุทัยธานี  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอาชีวศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 482 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอาชีวศึกษา จังหวัดอุทัยธานี 

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร , อาจารย์ถิร ธาดาพรรษวุฒิ และอาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์

ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอาชีวศึกษา จังหวัดอุทัยธานี 

โดยในช่วงเช้า ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินผลงานในการนำเสนอแบบภาคบรรยายของนักศึกษาที่ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขัน ในงานมหกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ และการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาการในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

และในช่วงภาคบ่าย ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินผลงานในการนำเสนอแบบภาคโปสเตอร์ โดยนักศึกษาได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์มานำเสนอพร้อมทั้งสาธิตวิธีใช้ ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ร่วมพิจารณาตัดสิน 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา