โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมการใช้ Micro Bit (ไมโคร บิท) ณ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า C2-610 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมการใช้ Micro Bit (ไมโคร บิท) ณ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า C2-610 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า C2-610 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้ Micro Bit (ไมโคร บิท) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ และอาจารย์ณรงค์ นันทกุศล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้มาบรรยายให้ความรู้ด้านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษา

โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายสำหรับการทำโครงงานของนักศึกษา โดยได้สอนวิธีการใช้ Java Script Block Editor (PXT) การใช้บล็อกคำสั่งต่างๆ และการทดลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้า เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา