โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามาหวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามาหวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามาหวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ขอส่งสำเนาประกาศฯ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

1. การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

2. กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

3. การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

** พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ **

เลือกตั้งล่วงหน้า วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 15.00 น.  ณ โถงอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา  ห้วยแก้ว

เลือกตั้งทั่วไป วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 15.00 น.  ณ โถงอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา  ห้วยแก้ว

ลำดับรายชื่ออยู่ในหน้าที่ 21 - 22

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา