โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 533 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 และ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพฝาง และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน 

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ , อาจารย์อภิชาติิ ใสงาม , อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ และอาจารย์อลงกต  สุคำวัง ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมติดตามความก้าวหน้าการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ภายในกลุ่มสถานศึกษาด้านอาชีวะภาคเหนือ ภายใต้โครงการ TASK ORDER 4 FOR SUB-GRANT AGREEMENT Sub-grant Agreement Number : ES-TVET-2015-0006 "CHEVRON ENJOY SIENCE" เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ และรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถาบันอาชีวศึกษา และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยระหว่างวิทยากรและบุคลากรภายในสถาบันอาชีวศึกษา

โดยในกิจกรรมได้รับความรู้จากวิทยากร คุณวรพจน์ ชลชวลิต ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ โดยบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมและติดตามการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ในแต่ละสถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์
ขอบคุณเนื้อหาจาก : นส.สุรีพร วันควร และทีมงาน TVET-HUB LANNA

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา