โลโก้เว็บไซต์ การกรอกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

การกรอกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 397 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ทุกระดับชั้น

เรื่อง การกรอกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ดังเอกสารแนบ

- ระดับ ปวช. ส่งที่ นายธนากร  นาเมืองรักษ์   C2-101

- ระดับ ปวส. ส่งที่ นางสาวศิราพร  ก้อนศิลา   C2-210

- ระดับ ป.ตรี ส่งที่ นางสาวอรพรรณ นามพิชัย C2-101

ส่งเอกสารกรอกเกรด ทั้งนี้ภายในวันที่ 5 มีนาคม เวลา 12.00 น. เท่านั้น !! ทางงานทะเบียนจะได้รวบรวมส่งเอกสารไปยัง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพื่อทำการประมวลผลการศึกษาต่อไป

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบทะเบียนกลาง

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา