โลโก้เว็บไซต์ แจ้งผู้สอนในรายวิชาโครงงาน สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 (ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แจ้งผู้สอนในรายวิชาโครงงาน สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 (ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 881 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานทะเบียน วิทยาลัยฯ ขอแจ้งผู้สอนในระดับ ปวช. เฉพาะในรายวิชาโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

ให้กรอกแบบฟอร์ม ขออนุญาตให้ผลการศึกษาเป็นไม่สมบูรณ์ ( มส.หรือ I ) กรณีที่เห็นว่านักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 3 รายใดที่มีผลคะแนนไม่เพียงพอและหรือผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  และรวบรวมส่งที่งานวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขออนุมัติ "รักษาสภาพ" การเป็นนักศึกษา ต่อไป 

*** หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม งานทะเบียน C2-204 นิพนธ์ โดยตรงได้เลยนะครับ ***

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ===> แบบฟอร์มขออนุญาตให้ผลการศึกษา I (ไอ)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา