โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 739 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตร : 1. ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วมสตาร์โฮลดิ้ง กรุ๊ป 

2. ปวส.ช่างกลเกษตร โครงการร่วมบริษัทอนัตตากรีน จำกัดและบริษัทเบญญา แทรกเตอร์ จำกัด

ประเภทโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา